Dr. Fan Wang

Dr. Fan Wang is lecturer in School of Public Health, Fudan University.

Address:
130 Dong'an Road, Xuhui District, Shanghai, 200023

Email: wangfan512@126.com

Tel: 86-21-54237706